Στα δικαιολογητικά εγγραφής για την Α' Δημοτικου συγκαταλλέγεται και το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ.