Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε  ότι με βάση την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Φ.6/312/ 79651 /Γ1/ 21-05-2014)   οι εγγραφές των μαθητών για την Α΄ τάξη  του σχολικού έτους 2014-15 θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 2-6-2014 και θα ολοκληρωθούν στις 21-6-2014.

Οι εγγραφές θα γίνονται καθημερινά 10 – 12 πμ. και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

α.   Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή     του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.

β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου   στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ.   Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του   Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

ε.    Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης νηπιαγωγείου, οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε., στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή. (Φ.7 /229 / 53868 /Γ1/10-5-2011 )

Αν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης δεν κάνει δεκτή την αίτηση των γονέων, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της περιπτ.26, της παρ 4, του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α).